ТРАДИЦИЯ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

ТРАДИЦИЯ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

От месец август 2018 г. МБАЛ „Хигия“ АД е одитирана и регистрирана от NQA за съответствие с изискванията на ISO 9001:2015, приложима за осъществяване на болнична медицинска помощ, клинични изпитания на лекарствени продукти и медицински изделия, учебна и научна дейност.

20 години СПА Център

20 години СПА Център

Болница „Хигия” отпразнува своя 20-годишен юбилей с откриването на Медицински СПА център и физиотерапия.

 

Начало

В Многопрофилна болница за активно лечение „Хигия” АД функционират:

Отделение по хирургия

Отделение по лицево-челюстна хирургия

Отделение по кардиология –

*в отделението се осъществява дейност по инвазивна кардиология в изпълнение на медицинския стандарт по кардиология

Отделение по  анестезиология и интензивно лечение

Отделение по урология

Отделение по акушерство и гинекология

Отделение по педиатрия

Отделение по ортопедия и травматология

Многопрофилна болница за активно лечение „Хигия” е оборудвана със съвременна апаратура за ендоскопски и лапароскопски хирургични интервенции и катетеризационна зала за интервенционална кардиология. Операционните зали са снабдени  и със система за видео и аудио обмен и наблюдение, изградена на принципа на телемедицината. С това е създадена възможност за визуализация на посочените дейности в реално време с учебна и/или консултативна цел.

Средногодишно капацитетът на болницата е над 9000 преминали болни, като пациентите разполагат с комфортни, хотелски условия в стаите.

МБАЛ „Хигия” АД е сертифицирана и поддържа ежегодно своя сертификат по ISO 9001 за управление на качеството за цялостната дейност на нейните медицински и спомагателни структури, както и на базовите и възможности за обучение на студенти и специализанти.

От месец август 2018 г. МБАЛ „Хигия“ АД е одитирана и регистрирана от NQA за съответствие с изискванията на ISO 9001:2015, приложима за осъществяване на болнична медицинска помощ, клинични изпитвания на лекарствени продукти и медицински изделия, учебна и научна дейност.

Със заповед на министъра на здравеопазването от 04.06.2018 г., на основание чл. 89а от Закона за лечебните заведения и Наредба №18/2005 година за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения, на МБАЛ „Хигия” АД бе присъдена оценка „отлична“ за срок от пет години, за цялостна медицинска дейност, за отделните медицински и други дейности, както и за практическото обучение на студенти и специализанти.