Свободна длъжност за лекар специализант по “Клинична лаборатория“

МБАЛ “Хигия“ АД, ул. „Св. Иван Рилски“ № 3

на основание чл. 17, ал. 1 от Наредба №1 от 06.07.2018 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и чл. 91, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса на труда


ОБЯВЯВА

1 (една) свободна длъжност за лекар специализант по “Клинична лаборатория“ към Клинична лаборатория на МБАЛ „Хигия“ АД.

Необходими документи:
1. Заявление свободен текст;
2. Диплома за висше медицинско образование - оригинал;
3. Автобиография;
4. Мотивационно писмо.
Срокът за подаване на документите е 01.08.2022 г.

Документите се подават в отдел „Човешки ресурси” на болницата от 08:30 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден.

След изтичане на 30 (тридесет) дневния срок ще бъде направена проверка на подадените документи. 

Всички кандидати с редовни документи ще бъдат поканени за събеседване.