Начало

В многопрофилна болница за активно лечение „Хигия” функционират:

Отделение по хирургия със сектори по съдова хирургия, лицево-челюстна хирургия, детска хирургия;
Клиника по естетично-пластична хирургия;
Отделение по урология;
Отделение по анестезиология и интензивно лечение;
Отделение по детски болести;
АГ отделение с родилен сектор и неонатология, патологична бременност и гинекология;
Кардиологично отделение с интензивен сектор

Сектор по интервенционална (инвазивна) кардиология.

Многопрофилна болница за активно лечение „Хигия” е оборудвана със съвременна апаратура за ендоскопски и лапароскопски хирургични интервенции и катетеризационна зала за интервенционална кардиология.

Операционните зали са снабдени със система за видео и аудио обмен и наблюдение, изградена на принципа на телемедицината.

С това е създадена възможност за визуализация на посочените дейности в реално време с учебна и/или консултативна цел.

Средногодишно капацитетът на болницата е около 7500 преминали болни, като пациентите разполагат с комфортни хотелски условия в стаите.

През месец май 2013 г. болницата получи от Министерство на здравеопазването на Република България:

Акредитационна оценка „Отлична” за срок от 5 години за цялостна медицинска дейност и за отделните медицински и други дейности;
Акредитационна оценка „Отлична” за срок от 5 години за практическо обучение на студенти по професионално направление „Здравни грижи“ на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалностите „медицинска сестра“ и „акушерка“ както и акредитационна оценка „отлична“ за следдипломно обучение на магистър – лекари за придобиване на специалност – „Акушерство и гинекология“, „Анестезиология и интензивно лечение“, „Кардиология“, „Клинична лаборатория“, „Педиатрия“, „Урология“ и „Хирургия“.

В началото на 2009 г. болница „Хигия” бе сертифицирана по ISO 9001:2000 за управление на качеството за цялостната дейност на нейните медицински и спомагателни структури и на базовите й възможности за обучение на студенти и специализанти. Внедрената система ISOза управление на качеството, гарантира високо ниво на грижите за пациентите и международно признание на управленския модел на болницата.