ТРАДИЦИЯ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

ТРАДИЦИЯ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

От месец август 2018 г. МБАЛ „Хигия“ АД е одитирана и регистрирана от NQA за съответствие с изискванията на ISO 9001:2015, приложима за осъществяване на болнична медицинска помощ, клинични изпитания на лекарствени продукти и медицински изделия, учебна и научна дейност.

20 години СПА Център

20 години СПА Център

Болница „Хигия” отпразнува своя 20-годишен юбилей с откриването на Медицински СПА център и физиотерапия.

 

Увеличение на капитала

Проспект за Публично Предлагане

на 1 300 000  обикновени поименни, безналични, свободнопрехвърляеми, с право на

един глас акции от увеличението на капитала на Многопрофилна болница за активно лечение “Хигия” АД , потвърден от КФН с

Решение № 1204 – E  от 20.12.2018г. 


Регистрационен документ
Документ за предлаганите ценни книжа
Резюме
Решение на КФН за потвърждаване нa проспекта
Решение на извънредно общо събрание за увеличение на капитала
Презентация IPO
IPO Presentation
  Публикувано на: 21.01.2019г.